ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๖๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๗๗๑-๒๙๗

งานการเงินและบัญชี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส

ปีงบประมาณ  2562

กิจกรรมท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกต้นไม้ในชุมชนภายใต้โครงการ

"จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ลำห้วยคำโพธิ์ (ซอยทอไหม)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การให้บริการ

การให้บริการ
1. มาตรฐานการให้บริการ
    1.1 การให้บริการด้านสวัสดิการสังคม
2. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    2.1 จำนวนผู้มาขอใช้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
           - ผู้สูงอายุ จำนวน 51 ราย
           - คนพิการ จำนวน 18 ราย
           - ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 0 ราย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 
Copyright © -2012 เทศบาลตำบลพังโคน เทศบาลตำบลพังโคน | เทศบาลตำบลพังโคน เทศบาลตำบลพังโคน | เทศบาลตำบลพังโคน