ประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟ อำเภอพังโคน 2557

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๖๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๗๗๑-๒๙๗

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอพังโคน "ท้องถิ่นเกมส์" ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๕๗

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 | 0 ความคิดเห็น

         
                   การบริหารจัดการรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  มี ๒ รูปแบบ ประกอบด้วยระดับองค์การบริหารส่วนตำบล มีทั้งหมด ๒ องค์กร ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง และรูปแบบของเทศบาล มีทั้งหมด ๔ องค์กร ประกอบด้วย เทศบาลตำบล     พังโคน, เทศบาลตำบลไฮหย่อง, เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา, เทศบาลตำบลแร่  โดยการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๒ รูปแบบ จำนวน ๖ องค์กร มีภารกิจและหน้าที่การบริหารงานให้บริการสาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้มีการพัฒนาเป็นไปในแนวทางตามนโยบายของรัฐบาลที่คล้ายคลึงกัน ดำเนินการให้บริการช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนประสานงานช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันในทุก ๆ ด้านมาตลอด เพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดี  ส่งเสริมการประสานงานระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นด้วยกัน  การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของกลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นตลอดจนพนักงานจ้างภายในองค์กร เป็นอีกกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันในอำเภอพังโคน ได้ดำเนินการมาตลอด เป็นการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความพร้อม ในการให้บริการประชาชน

         ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของหน่วยงาน ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๖ องค์กร ภายในอำเภอพังโคน  เทศบาลตำบลพังโคน  จึงได้จัดเสนอโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาดังกล่าวต่อไป

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพังโคน

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 | 0 ความคิดเห็น

 งานประเพณี "บุญเดือนสาม" ประจำปี ๒๕๕๗

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 | 0 ความคิดเห็น

                   วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลพังโคน นำโดยนายประสาน เสริมสกุล นายกเทศมนตรีตำบลพังโคน นายสุระชัย ขันชัยภูมิ ปลัดเทศบาลตำบลพังโคน พร้อมคณะผู้บริหาร สมากชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน พนักงานและลูกจ้าง กำหนดจัดโครงการงานประเพณีบุญเดือนสาม ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศาลเจ้าปู่ทองแดง โดยการจัดงานในครั้งนี้มีนายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ นายอำเภอพังโคน เป็นประธานในพิธิเปิด


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557 | 0 ความคิดเห็น

            

                   เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ   เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้เด็กที่จะเป็นกำลังของชาติได้มีความขยันหมั่นศึกษาหาความรู้ รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์   มีระเบียบวินัย ขยันขันแข็ง ช่วยเหลือกันและกัน เสียสละรู้จักสิทธิหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งรักษาความสะอาดและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสาธารณสมบัติ
                   เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตน เทศบาลตำบลพังโคน นำโดยนายประสาน  เสริมสกุล นายกเทศมนตรีตำบลพังโคน นายสุระชัย  ขันชัยภูมิ ปลัดเทศบาลตำบลพังโคน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้จัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557


โครงการฝึกอบรมพัฒนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2556

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556 | 0 ความคิดเห็น

             เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2556 สำนักปลัดเทศบาลตำบลพังโคน ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2556 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาและดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 

วันพ่อแห่งชาติ "๕ ธันวา มหาราช" ประจำปี ๒๕๕๖

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556 | 0 ความคิดเห็น

           เทศบาลตำบลพังโคน โดยนายประสาน เสริมสกุล นายกเทศมนตรีตำบลพังโคน นายสุระชัย ขันชัยภูมิ ปลัดเทศบาลตำบลพังโคน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน พร้อมลูกจ้าง พนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมงานพิธิวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอำเภอพังโคน (ภาคเช้า) และจุดเทียนชัยถวายพระพรในภาคค่ำ ณ มณฑลพิธิหน้าที่ว่าการอำเภอพังโคน 
Copyright © -2012 เทศบาลตำบลพังโคน เทศบาลตำบลพังโคน | เทศบาลตำบลพังโคน เทศบาลตำบลพังโคน | เทศบาลตำบลพังโคน