ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๖๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๗๗๑-๒๙๗

ประวัติบ้านพังโคนประวัติความเป็นมา :
ตำบลพังโคนเดิมขึ้นอยู่กับตำบลม่วงไข่ จนกระทั้งเมื่อก่อตั้ง กิ่งอำเภอพังโคน และเป็นอำเภอพังโคนแล้ว จึงตั้งตำบลขึ้น โดยแบ่งพื้นที่ออกจากตำบลม่วงไข่ ปัจจุบันตำบลพังโคน มีหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 2 หน่วยงาน คือ เทศบาลตำบลพังโคน ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน คือ บ้านพังโคน หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 8 บ้านศรีจำปาชนบทหมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลพังโคน ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน คือ บ้านนาเหมือง หมู่ที่ 2บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ 3 บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4 บ้านดอนตาล หมู่ที่ 5 บ้านสร้างขุ่ย หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 7 บ้านนาเหมือง หมู่ที่ 10 บ้านดอนตาล หมู่ที่ 11 และบ้านคำน้ำเย็น หมู่ที่ 12

สภาพทั่วไปของตำบล :

ภูมิประเทศของตำบลพังโคนแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ พื้นที่ทางด้านทิศเหนือจะเป็นที่ราบลุ่ม ทิศใต้เป็นที่ราบสูง โคก ดอน ทั้งหมดอยู่นอกเขตชลประทานน้ำอูน

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ เขต อบต.เดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ เขต อบต.ปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ เขต อบต.ไฮหย่อง, อบต.แร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ เขต อบต.ม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,575 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,787 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) แหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงบ้านพังโคน
2) บ้านโนนสูง
3) วัดศรีจอมธาตุ
4) วัดศรีบุญเรือง
5) วัดศรีคูณพัฒนา
6) วัดสายแก้ว
7) วัดสามัคคีธรรม
8) วัดศรีจำปาชนบท

 
Copyright © -2012 เทศบาลตำบลพังโคน เทศบาลตำบลพังโคน | เทศบาลตำบลพังโคน เทศบาลตำบลพังโคน | เทศบาลตำบลพังโคน